Ajoneuvojen Korjausehdot

AJONEUVOJEN KORJAUSEHDOT (AUNE)

Seuraavassa Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot. Korjausehdoissa käytetään korjaus- tai maalaustyön tekijästä nimitystä korjaamo, työn tilaajasta nimitystä asiakas ja moottori-ajoneuvoista tai niiden osista nimitystä ajoneuvo tai työn kohde.

Työn laatu ja korjauksen tulos

Työ tehdään ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Korjaamo hankkii korjaukseen tarvittavat varaosat ja tarvikkeet, joiden tulee olla hyvälaatuisia ja tarkoitukseensa soveltuvia. Korjaamo ottaa vastaan vain sellaisia korjauksia, joihin sillä on pätevyys. Korjaamo ilmoittaa selkeällä tavalla erikoispätevyydestään ja valtuuksistaan. Korjaamo voi teettää työtilaukseen liittyviä töitä alihankintatyönä. Korjaamo vastaa myös käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista.

Korjaamo voi kieltäytyä käyttämästä asiakkaan tuomia varaosia, mikäli se katsoo niiden olevan virheellisiä tai korjaustarkoitukseen soveltumattomia.

Korjaamo pyrkii asiakkaalle edullisiin ratkaisuihin. Jos korjaamo havaitsee, ettei korjausta voida tehdä, vikaa poistaa tai että korjaus olisi työn kohteen käyttöarvo huomioon ottaen asiakkaan kannalta taloudellisesti tai teknisesti epäedullinen, se ilmoittaa tästä asiakkaalle mahdollisimman pian ennen korjaustyön aloittamista tai jatkamista. Korjaamo ilmoittaa asiakkaalle aina, jos korjaus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin asiakas kohtuudella on voinut odottaa.

Työtilaus

Työtilaus tehdään kirjallisesti ja siitä annetaan yksi kappale asiakkaalle toisen jäädessä korjaamolle. Jos kysymyksessä on ainoastaan vähäinen korjaustyö, voidaan työtilaus tehdä suullisestikin, ellei asiakas tällöinkin vaadi kirjallista työtilausta.

Asiakkaan tulee työtilausta tehdessään ilmoittaa tiedossaan olevat korjaukseen vaikuttavat seikat kuten esim. työn kohteen mahdolliset aikaisemmat korjaukset tai korjausyritykset.

Työtilaukseen tulee merkitä ainakin seuraavat asiat:

 • asiakkaan yhteystiedot
 • korjaamon, asiakkaan ja työn kohteen yksilöintitiedot
 • tilatut työt sopimuksen mukaan yksilöidysti
 • työn valmistumisajankohta
 • luovutustapa, ellei luovutus tapahdu korjaamoalueella tai korjaamon aukioloaikana
 • maksuehdot, ellei maksu tapahdu käteisellä
 • hintatiedon voimassaolon rajoitukset
 • käytettyjen osien palauttaminen asiakkaalle
 • poikkeamat yleisistä korjaus- ja takuuehdoista
 • maininta siitä, että ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle on ilmoitettu jäljempänä kohdassa ”Vastuu autoverosta” tarkoitetusta verovelvollisuuden siirrosta
 • työtilauksen laatimispäivä
 • sopijapuolten allekirjoitukset

Työtilaukseen tulee merkitä tieto korjauksen hinnasta, ellei asiakas luovu sellaista vaatimasta tai jos hintatiedon antaminen työtilauksen yhteydessä ei ole mahdollista vastaanotetun työn laatuun nähden.

Jos korjaamo ja asiakas sopivat työtilauksen tekemisen jälkeen tilauksen täydentämisestä tai siihen tehtävistä muutoksista, merkitään myös näin sovitut muutokset tai täydennykset korjaamon työtilaukseen.

Korjaamo ei vastaanota ajoneuvon uudelleen verottamiseen (sopimuskohta 3) mahdollisesti johtavaa korjaustyötä, ellei työntilaajana ole ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.

 

Vastuu autoverosta (autoverolain 4 § 5)

Jos ajoneuvoon vaihdetaan korjauksen yhteydessä niin paljon osia, että ajoneuvo joudutaan näiden toimenpiteiden johdosta verottamaan uudelleen autoverolain 3§:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvollinen on korjauksen tilannut ajoneuvon omistaja. Korjaamon pitää ilmoittaa ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle ennen korjaustyön aloittamista tai jatkamista, jos ajoneuvon osien vaihtamisesta voi korjaamon käsityksen mukaan seurata edellä mainittu ajoneuvon uudelleen verottaminen. Ajoneuvon omistajan pitää ilmoittaa korjaamolle tiedossaan olevat ajoneuvoon tehdyt aikaisemmat osien vaihdot.

 

Työtilauksen muuttaminen ja lisätyöt

Jos korjausta suoritettaessa ilmenee tarvetta tehdä tilaukseen kuulumattomia lisätöitä, tulee korjaamon saada niihin asiakkaan lupa. Korjaamon tulee lupaa kysyessään ilmoittaa, aiheuttaako lisätöiden lykkääminen vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle.

Jos asiakkaaseen ei ole saatu yhteyttä työn laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa lisätöistä sopimista varten, korjaamo saa tehdä vain vähäisiä ja tarpeellisia tilaukseen kuulumattomia lisätöitä. Lisätöiden kustannukset saavat olla enintään 15 prosenttia työtilaukseen merkitystä kiinteästä hinnasta tai hinta-arviosta, kuitenkin enintään 1.000 markkaa (168,19 euroa). Työtilaukseen merkittyä Moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot ( Aune 01.06.1999) enimmäishintaa korjaamo ei saa ylittää, ellei se osoita muuta sovitun.

Asiakas voi muuttaa tai perua työtilauksen ennen työn valmistumista. Korjaamo veloittaa tällöin asiakasta ennen peruutusta tehdystä työstä. Käyttämistään varaosista ja tarvikkeista sekä muista näiden ehtojen mukaisista kustannuksista, joita se ei ole voinut välttää. Korjaamon perimä hinta ei kuitenkaan saa ylittää tilatun korjauksen hintaa.

 

Hintatiedot

Korjaamon hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä korjaamon asiakastiloissa hintamerkintäasetuksen (9/89) edellyttämällä tavalla. Korjaamon ilmoittama hinta voi olla hinta-arvio, enimmäishinta tai kiinteä hinta. Korjaamo ei saa ylittää antamaansa hinta-arviota mahdolliset lisätyöt mukaan lukien enemmällä kuin 15 prosentilla, tällöinkin enintään 1.000 markalla (168,19 eurolla), ellei korjaamo osoita muusta sovitun. Hinta-arvio on voimassa yhden kuukauden, ellei muusta sovita. Hinta-arvio ei sido korjaamoa, mikäli ajoneuvon kunnossa on hinta-arvion antamisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ennen korjaustyön aloittamista. Jos korjaukselle sovitaan koko korjaustyön kattava enimmäishinta, ei korjaamo saa ylittää sovittua enimmäishintaa.

Korjaamo voi antaa puhelimitse tai suullisesti arvion korjauskustannuksista ilman että vikaa korjaamon toimesta tarkemmin selvitetään. Tällöin suuntaa antava hintatieto ei sido korjaamoa ja tästä seikasta on ilmoitettava asiakkaalle.

Korjaamon ilmoittamasta hintatiedosta tulee aina ilmetä, kattaako annettu hintatieto koko korjauksen vai ainoastaan korjauksen tietyn osan kuten esimerkiksi työn tai varaosien osuuden.

Korjaamo laskuttaa asiakasta tilatuista ja tehdyistä korjaustöistä, varaosista tarvikkeista ja alihankintatöistä sekä muista työtilaukseen liittyvistä tarpeellisista toimista.

Laskussa eritellään työsuoritukset työkohteittain sekä ilmoitetaan muut kustannuksia aiheuttaneet toimet.

Varaosat ja tarvikkeet eritellään laskussa yksikköhinnoittain, jos ne eivät sisälly työkohteiden hintoihin. Vähäiset varaosat ja tarvikkeet voidaan laskuttaa erittelemättä.

Jos asiakkaan kanssa sovitaan hinta-arvion laatimisesta, korjaamo voi laskuttaa asiakasta vain, jos asiasta erikseen sovitaan.

 

Maksuehdot

Asiakas maksaa laskun käteisellä työn kohteen luovutuksen yhteydessä, ellei muusta maksutavasta ole työtilausta tehtäessä sovittu. Korjaamo perii viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti.

Korjaamo voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei korjauslaskua makseta luovutuksen yhteydessä. Sovittaessa korjaamo voi luovuttaa työn kohteen vakuuta vastaan. Korjaamon oikeudesta myydä työn kohde on säädetty laissa elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88).

Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksamatta virheellisesti suoritettua korjausta, kunnes virhe on korjaamon toimesta tai kustannuksella poistettu. Asiakas ei kuitenkaan voi pidättää suurempaa rahamäärää kuin mihin hänellä virheen johdosta on oikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saada työn kohde haltuunsa asettamalla riittävän vakuuden.

 

Vakuutusyhtiön laskuun tehtävät korjaukset

Ellei toisin sovita, vakuutusyhtiön laskuun tehtävissä korjauksissa työtilaus laaditaan aina korjaamon ja asiakkaan välillä. Sovittaessa korjaamo teettää asiakkaan puolesta ao. vakuutusyhtiöllä vahinkotarkastuksen vaurioiden ja korjaustavan määrittämiseksi. Korjaamo hankkii sovittaessa vakuutusyhtiöltä laskutusluvan. Luvan saatuaan korjaamo laskuttaa korjauskustannukset asiakkaan sijasta suoraan vakuutusyhtiöltä.

Asiakas on velvollinen maksamaan korjaamolle sovituilla maksuehdoilla sen osan korjauslaskusta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa.

 

Toimitusaika

Työ tehdään sovitussa ajassa. Mikäli työtä ei saada valmiiksi sovittuna aikana, korjaamo ilmoittaa viivästyksestä ja sopii uudesta toimitusajasta.

Jos työn valmistumisaikaa ei ole sovittu, työ tehdään korjauksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksen johdosta määräytyy kohdan ”Asiakkaan oikeus vahingon korvaukseen virheen tai viivästyksen johdosta” mukaisesti.

 

Työn kohteen vastaanottaminen ja luovuttaminen

Työn kohde vastaanotetaan ja luovutetaan korjaamon aukioloaikana. Tällöin katsotaan työn kohteena olevan ajoneuvon vastaanottaminen korjaamolle ja sen luovuttaminen asiakkaalle tapahtuneeksi avaimien luovuttamisella korjaamon edustajan ja asiakkaan välillä.

Korjaamo vastaa siitä, että työn kohdetta säilytetään huolellisesti vastaanottoajankohdasta luovutushetkeen. Korjaamo vastaa työn kohteen katoamisesta tai vahingoittamisesta, ellei se osoita toimineensa huolellisesti.

Korjaamon aukioloajan ulkopuolella tapahtuvat luovutukset korjaamolle ja korjaamolta tehdään asiakkaan vastuulla, ellei muusta ole sovittu. Korjaamo ei vastaa ajoneuvoon jätetyistä irtaimista esineistä, ellei niiden säilyttämisestä ole sovittu.

 

Säilytysmaksu

Korjaamolla on oikeus periä säilytysmaksua, ellei asiakas nouda työn kohdetta neljän vuorokauden kuluessa siitä, kun se sopimuksen mukaan on valmis luovutettavaksi. Säilytyksestä perittävät maksut on pidettävä nähtävänä korjaamon asiakastiloissa

 

Takuu

Ellei työtilauksessa muuta sovita, antaa korjaamo työstään takuun, joka on voimassa työn valmistumispäivästä lukien kuusi kuukautta tai 15.000 kilometriä riippuen siitä, kumpi mainituista rajoista ensin saavutetaan.

Korjaamon takuu koskee myös korjaamon käyttämän alihankkijan työtä, tämän asentamia varaosia tai käyttämiä materiaaleja.

Korjaamo sitoutuu takuun voimassaoloaikana omalla kustannuksellaan korjaamaan työssään, asentamissaan varaosissa tai käyttämissään materiaaleissa ilmenevät virheet. Korjaamo ei ole vastuussa, jos se saattaa todennäköiseksi, että virhe johtuu asiakkaan syyksi laskettavasta seikasta, tapaturmasta tai ulkopuolisen aiheuttamasta vauriosta, taikka siitä, että asiakas on laiminlyönyt ajoneuvon asianmukaisen hoidon.

Korjaamon takuu ei koske säätöjä eikä työn kohteen normaalia kulumista.

Korjaamon takuu ei koske asiakkaan tuomia varaosia, niiden asennusta lukuun ottamatta eikä väliaikaista korjausta tai korjausta, joka tehdään asiakkaan vaatimuksesta hyvää korjaustapaa noudattamatta.

Takuuehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle lain mukaan kuuluvaa oikeutta vedota korjauksessa olevaan virheeseen.

 

Maalaustyön ja -takuun erityisehdot

Ellei työtilauksessa muuta sovita, korjaamo antaa maalaustyöstä 12 kuukauden maalaustakuun. Edellä kohdassa ”takuu” olevat takuuehdot koskevat soveltuvin osin myös maalaustakuuta.

Maalaustakuu ei ulotu vaurioihin, jotka johtuvat ulkoisista vahingoista, kuten esim. kiveniskuista, ilman epäpuhtauksista tai muista vastaavista syistä.

Maalaustakuu ei koske korin osien liitoskohtien välistä alkanutta ruostumista, jota ei liitoksia avaamatta ole mahdollista todeta.

Maalaustakuu ei koske maalauksia, joissa ajoneuvon osiin on aikaisemmin tehty korjaus- ja maalaustöitä sellaisia menetelmiä käyttäen, jotka ovat vahingoittaneet maalausta ja joita ei maalauksen aikana ole voitu havaita.

Maalaustyön värisävyn vähäinen poikkeaminen alkuperäiseen maalaukseen nähden on sallittu, jos poikkeama päivänvalossa tarkasteltuna ei ole ajoneuvon tavanomaisessa käytössä haitallisesti näkyvä.

Korjaamo voi rajoittaa:

 1. a) takuuta maalauksissa, joissa asiakas on tehnyt pohjustustyöt, toimittanut omat maalausmateriaalit tai asettanut maalaamolle tämän normaaleista työmenetelmistä poikkeavia vaatimuksia.
 2. b) takuuta maalauksissa pintoihin, joissa on syviä ruoste- tai muita vastaavia syöpymisvaurioita.
 3. c) takuuta maalauksissa, jotka tehdään muovi- ja kumiosiin, joiden materiaalia se ei voi kohtuudella tunnistaa. Korjaamo ilmoittaa asiakkaalle kaikista asettamistaan rajoituksista työtilausta tehtäessä tai viimeistään rajoituksen aiheen ilmetessä.

 

Takuuseen kuulumattomat virheet

Korjaamo poistaa takuuseen kuulumattomat tai takuuajan päättymisen jälkeen ilmenneet virheet asiakasta veloittamatta, jos asiakas näyttää virheen johtuneen korjaustyöstä tai virheellisestä varaosasta.

 

Virheilmoitus ja virheen korjaaminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa korjaamolle havaitsemastaan virheestä ja vaatia virheen oikaisua viivytyksettä, normaalisti kahdeksan vuorokauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos ajoneuvo on virheen ilmetessä ja vaatiessa korjausta toisella paikkakunnalla, tulee asiakkaan ottaa yhteys työn suorittaneeseen korjaamoon sopiakseen virheen korjaamisesta.

Virheen korjaamisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä. Korjaamolla on aina oikeus omalla kustannuksellaan suorittaa virheen oikaisu, jos hän asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen.

Korjaamo ei korvaa toisessa korjaamossa tehtyä työtä, jos asiakas ei ole ottanut yhteyttä korjaamoon, paitsi jos yhteydenotto on estynyt juhlapyhien, viikonlopun tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä korjausta voida lykätä aiheuttamatta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Korjaamo ei ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi sille virheeseen nähden kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada virheen laatua vastaava hyvitys.

Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hinnanalennusta tai virhe korjautetuksi muualla työn suorittaneen korjaamon kustannuksella.

 

Asiakkaan oikeus vahingonkorvaukseen virheen tai viivästyksen johdosta

Jos työ ei ole valmistunut työtilauksessa tai myöhemminkään sovitussa ajassa tai jos työ on tehty virheellisesti, on kuluttajaasiakkaalle korvattava viivästyksestä tai virheestä aiheutunut välitön vahinko Kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvun mukaisesti.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saada korvausta myös korjauksen viivästymisen tai virheellisen korjauksen aiheuttamista välillisistä vahingoista kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvun mukaisesti, mikäli viivästys tai virhe johtuu korjaamon puolella olevasta huolimattomuudesta.

Jos viivästys aiheutuu korjaamosta riippumattomista syistä kuten työnseisauksista, veden ja energian jakelun katkeamisesta, varaosien hankinnan mahdottomuudesta tai muusta korjaamon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, ei korjaamo ole vahingonkorvausvastuussa.

Korjaamon viivästyksen aiheuttama vahinko korvataan liikennevahinkolautakunnan soveltamien seisonta-ajan korvausten mukaisesti, ellei muusta korvaustavasta osapuolten kesken sovita. Jos korjaamo antaa asiakkaan käyttöön sijaisauton, ei asiakkaalla ole oikeutta saada korvausta ajoneuvon käyttöhyödyn menetyksestä.

Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta korjaamon vastuu rajoittuu virheen oikaisuun tai virheen laatua vastaavaan hinnanalennukseen.

Asiakas on velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot aiheettomasti lisäänny.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.